PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu: 

sudija Antonio Cassese, predsedavajući
sudija Richard May
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba

Sekretar: Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh

Nalog od: 19. avgusta 1998.
 

TUŽILAC
protiv
DRAGOLJUBA KUNARCA


NALOG KOJIM SE DOZVOLJAVA
PODIZANJE IZMENJENE I DOPUNJENE OPTUŽNICE
I POTVRĐUJE IZMENJENA I DOPUNJENA OPTUŽNICA


Tužilaštvo:

g. Franck Terrier
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
gđa Patricia Sellers-Viseur

Odbrana:

g. Slaviša Prodanović

JA, Lal Chand Vohrah, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: "Međunarodni sud"), iza zatvorenih vrata,

IMAJUĆI U VIDU da prvobitna optužnica protiv Dragoljuba Kunarca, potvrđena 26. juna 1996, tereti optuženog zajedno sa sedam drugih optuženih za zločine protiv čovečnosti, teške povrede Ženevskih konvencija i kršenja ratnih zakona i običaja, počinjene protiv određene grupe žrtava, zatočenih na nekoliko lokaliteta u opštini Foča;

IMAJUĆI U VIDU da se 4. marta 1998. Dragoljub Kunarac predao Međunarodnom sudu,

IMAJUĆI U VIDU prvo pojavljivanje optuženoga 9. marta 1998,

UZEVŠI U OBZIR zahtev Tužilaštva od 14. jula 1998. da se dozvoli unošenje izmena i dopuna u optužnicu u gorenavedenom predmetu,

UZEVŠI U OBZIR da se očekuje da će se umjesto zajedničkog suđenja svoj osmorici optuženih koji su imenovani u optužnici održati posebno suđenje optuženom Dragoljubu Kunarcu,

UZEVŠI U OBZIR novi dokazni materijal o dodatnim seksualnim deliktima koje je navodno počinio optuženi ili vojnici pod njegovom komandom, koji je Tužilaštvo prikupilo u nekoliko nedelja nakon prvog pojavljivanja optuženog,

UZEVŠI U OBZIR da izmenjena i dopunjena optužnica učvršćuje optužbe kojima se tereti optuženi Dragoljub Kunarac, čime se izbegava naknadno podizanje druge optužnice i vođenje posebnog suđenja protiv optuženog,

UZEVŠI U OBZIR povlačenje optužbi koje se zasnivaju na članu 2 Statuta Međunarodnog suda (u daljem tekstu: "Statut"), te dodavanje optužbi koje se zasnivaju na članu 3 Statuta;

UZEVŠI U OBZIR potrebu za primerenim sprovođenjem pravde i zahtev za brzim i pravičnim suđenjem;

SMATRAJUĆI da dozvola za unošenje izmena i dopuna u optužnicu ne prejudicira prava optuženoga,

OVIM UDOVOLJAVA ZAHTEVU I

(1) dozvoljava tužiocu da optužnicu izmeni i dopuni u granicama navedenim u Zahtevu; i
(2) potvrđuje izmenjenu i dopunjenu optužnicu te svaku točku sadržanu u istoj.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleska verzija smatra merodavnom.

 

/potpis na originalu/
Sudija Lal Chand Vohrah

Dana 19. avgusta 1998.
Hag, Holandija

[Pečat Međunarodnog suda]