MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-03-67-PT

Veće u sastavu:

sudija Carmel A. Agius, predsedavajući
sudija Kevin Parker
sudija Jean-Claude Antonetti

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 26. januar 2004.

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA


ZAHTEV OPTUŽBE ZA PREKORAČENJE OGRANIČENJA DUŽINE ODGOVORA NA PODNESKE NA DESET STRANICA

Tužilaštvo
Hildegard Uertz-Retzlaff
Ulrich Mussemeyer
Daniel Saxon

Optuženi Branilac u pripravnosti
Vojislav Šešelj Aleksandar Lazarević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA

predmet br. IT-03-67-PT


ZAHTEV OPTUŽBE ZA PREKORAČENJE OGRANIČENJA DUŽINE ODGOVORA NA PODNESKE NA DESET STRANICA

I. Uvod

  1. Dana 18. novembra 2003. Pretresno veće je donelo “Odluku o potvrdi za ulaganje žalbe i o produženju roka za podnošenje izvesnih preliminarnih podnesaka” (u daljem tekstu: Odluka). Ovom odlukom je optuženom odobreno podnošenje jedinstvenog podneska u vezi sa osporavanjem nadležnosti i formalnim nedostacima optužnice, u dužini od najviše pedeset stranica. Dana 31. decembra 2003. optuženi je podneo “Prigovor na optužnicu” (u daljem tekstu: Podnesak). Verzija predmetnog Podneska na engleskom jeziku, u dužini od 44 stranice, podneta je 15. januara 2004. Na osnovu pravila 126bis Pravilnika o postupku i dokazima, optužba može da podnese odgovor do četvrtka, 29. januara 2004.

  2. II. Diskusija

  3. “Uputstvo o dužini podnesaka i zahteva” predviđa da “zahtevi, odgovori i replike pred sudskim većem ne treba da budu duži od 10 stranica ili 3.000 reči, koje god je veće”.[1] Strane u postupku moraju unapred da zatraže odobrenje veća da prekorače ograničenje broja stranica predviđeno ovim Uputstvom i moraju da pruže obrazloženje o izuzetnim okolnostima koje nalažu prekoračenje dužine podneska.

  4. U ovom slučaju podnesak optuženog je 34 stranice duži nego što je dozvoljeno. Optuženi u podnesku pokreće čitav niz složenih pravnih pitanja koja iziskuju temeljit i sadržajan odgovor optužbe. S obzirom na broj pitanja koja je optuženi pokrenuo, optužbi neće biti dovoljno deset stranica da u potpunosti odgovori na Podnesak. Zbog ovih izuzetnih okolnosti, optužba, uz dužno poštovanje, traži od Pretresnog veća odobrenje da podnese odgovor koji će se sastojati od najviše petnaest stranica.

III. Traženi pravni lek

Da Pretresno veće izda nalog kojim se optužbi odobrava podnošenje odgovora na podnesak koji će se sastojati od najviše petnaest stranica.

/potpis na originalu/
Hildegard Uertz-Retzlaff,
viši zastupnik optužbe
Dana 26. januara 2004.
U Hagu,
Holandija


[1] IT/184, 19. januar 2001.