MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-03-67-AR72.1

Rešava: Žalbeno veće

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 11. avgust 2004.

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA


OBRAZLOŽENJE VALJANOG RAZLOGA I ZAHTEV ZA RAZMATRANJE

Tužilaštvo:
Hildegard Uertz-Retzlaff
Ulrich Mussemeyer
Daniel Saxon

Optuženi: Branilac u pripravnosti:
Vojislav Šešelj g. Tjarda Eduard van der Spoel

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA

Predmet br. IT-03-67-AR72.1


OBRAZLOŽENJE VALJANOG RAZLOGA I ZAHTEV ZA RAZMATRANJE

I. Istorijat postupka

1. Dana 29. jula 2004. tročlano Žalbeno veće je donelo “Odluku o valjanosti žalbe na osporavanje nadležnosti i forme optužnice od strane Vojislava Šešelja” (u daljem tekstu: Odluka). Zapravo, Sekretarijat je datu Odluku zaveo tek 2. avgusta 2004. Njom se “Žalba Tužilaštva na ‘Odluku po podnesku Vojislava Šešelja kojim se osporavaju nadležnost i forma optužnice’”[1] proglašava valjanom. Međutim, u paragrafu 3 Odluke, tročlano Žalbeno veće je zaključilo sledeće:

3. U skladu s relevantnim Uputstvom, Tužilaštvo je trebalo da podnese “Repliku na podnesak Vojislava Šešelja kojim se osporava Žalba Tužilaštva na Odluku po podnesku Vojislava Šešelja kojim se osporavaju nadležnost i forma optužnice” (u daljem tekstu: Replika) najkasnije 12. jula 2004. Iako je na Replici naveden datum 12. juli 2004, ona je podneta tek 19. jula 2004, za šta nije dato nikakvo objašnjenje ili dobar razlog. Replika je stoga podneta izvan roka, te se neće uzeti u razmatranje.

II. Diskusija

2. Optuženi u ovom predmetu, Vojislav Šešelj, zastupa sam sebe i zahteva da mu se svi podnesci i odluke dostavljaju na srpskom jeziku. Stoga je Sekretarijat u ovom predmetu ustalio praksu da se podnesci ili odluke ne zavode istog dana kad su podneti Sekretarijatu. Naime, Sekretarijat najpre svaki dokument šalje na prevod na srpski jezik. Tek kada prevod na srpski bude gotov i spreman da bude uručen optuženom, Sekretarijat zavodi dati dokument u ovom postupku. Shodno tome, kad je reč o predmetnom pitanju, iako je Tužilaštvo repliku podnelo Sekretarijatu u predviđenom roku (12. jula 2004), u skladu s paragrafom III.6 Uputstva o postupku podnošenja pismenih podnesaka u žalbenom postupku pred Međunarodnim sudom,[2] Sekretarijat je Repliku zaveo tek 19. jula 2004. Iz istog razloga, iako je tročlano Žalbeno veće donelo svoju odluku 29. jula 2004, Sekretarijat je tu odluku nedavno zaveo tek 2. avgusta 2004.

3. Tužilaštvo tvrdi da ovo obrazloženje pokazuje postojanje valjanog razloga za to što je Replika zavedena tek 19. jula 2004. Stoga Tužilaštvo, uz dužno poštovanje, traži od Žalbenog veća da, pre nego što odluči po datoj žalbi, uzme u razmatranje argumente i sudsku praksu navedene u Replici.

III. Traženo pravno sredstvo

Da Žalbeno veće razmotri argumente i sudsku praksu navedene u Replici Tužilaštva pre nego što odluči po datoj žalbi.

/potpis na originalu/
za Hildegard Uertz-Retzlaff,
višeg zastupnika Tužilaštva
Dana 11. avgusta 2004.
U Hagu,
Holandija

[1] Zavedena 28. juna 2004.

[2] (IT/155 Rev. 1, 7. mart 2002).