MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-03-67-PT

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Carmel A. Agius, predsedavajući
sudija Kevin Parker
sudija Jean-Claude Antonetti 

Sekretar: g. Hans Holthuis  

Datum: 23. novembar 2004. 

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA


ODGOVOR TUŽILAŠTVA NA DRUGI ZAHTEV OPTUŽENOG ZA SAVETODAVNO MIŠLJENJE MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE O LEGALNOSTI USTANOVLJENJA MKSJ-a

Tužilaštvo:
Hildegard Uertz-Retzlaff
Ulrich Müssemeyer
Daniel Saxon

Optuženi: Branilac u pripravnosti:
Vojislav Šešelj g. Tjarda Eduard van der Spoel

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA

Predmet br. IT-03-67-PT


ODGOVOR TUŽILAŠTVA NA DRUGI ZAHTEV OPTUŽENOG ZA SAVETODAVNO MIŠLJENJE MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE O LEGALNOSTI USTANOVLJENJA MKSJ-a

  1. Optuženi je 19. novembra 2004. podneo "Zahtev optuženog da Pretresno veće II preko Saveta bezbednosti ili Generalne skupštine zatraži savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti ustanovljenja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na osnovu rezolucija Saveta bezbednosti UN br. 827 i 808" (u daljem tekstu: Zahtev). Tužilaštvo se protivi Zahtevu.

  2. Optuženi je svojim podnescima od 24. decembra 2003.[1] i 9. novembra 2004.[2] već osporio nadležnost Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Tužilaštvo je odgovorilo na te podneske pozivajući se na Odluku po interlokutornoj žalbi u predmetu Tadić[3] u kojoj je raspravljano o pitanju legalnosti ovog Međunarodnog suda i u kojoj je doneta merodavna odluka. Utvrđujući da je ovaj Međunarodni sud zakonito osnovan u skladu s Poveljom Ujedinjenih nacija, Žalbeno veće je nedvosmisleno ustanovilo da je ovaj Međunarodni sud valjano osnovan "u skladu sa zakonom".[4] Legalnost ovog Međunarodnog suda i njegova nadležnost da krivično goni optuženog, stoga ne mogu biti predmet rasprave i svako osporavanje njegove legalnosti i nadležnosti mora se odbaciti "u svetu ustanovljene prakse ovog Međunarodnog suda".

  3. Svojom "Odlukom po podnesku Vojislava Šešelja kojim se osporavaju nadležnost i forma optužnice" od 26. maja 2004, Pretresno veće je odbacilo podnesak optuženog od 24. decembra 2003, posebno se pozivajući na Odluku Žalbenog veća o nadležnosti u predmetu Tadić.[5] Stoga je izlišno svako savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde. Uprkos ovoj jasnoj i očiglednoj odluci Pretresnog veća, optuženi i dalje osporava nadležnost ovog Suda. U svom Podnesku o nadležnosti, optuženi u suštini ponavlja argumente iz svog Zahteva od 9. novembra 2004. na koji je Tužilaštvo već odgovorilo svojim Podneskom od 17. novembra 2004. Zahtev je repetitivan i u nekim delovima obestan, te stoga ne iziskuje dalje podneske Tužilaštva.

  4. S dužnim poštovanjem, Tužilaštvo traži da se Zahtev odbaci.

/potpis na originalu/
Hildegard Uertz Retzlaff,
viši zastupnik Tužilaštva

Dana 23. novembra 2004.
U Hagu,
Holandija


[1] Tužilac protiv Vojislava Šešelja, "Prigovor na optužnicu", predmet br. IT-03-67-PT, 24. 12. 2003, 5. Pravni razlozi osporavanja nadležnosti u smislu pravila 72 (D) (iii), stranica 25.

[2] Tužilac protiv Vojislava Šešelja, "Zahtev optuženog za traženje savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o legalnosti ustanovljenja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju", predmet br. IT-03-67-PT, 9. 11. 2004.

[3] Tužilac protiv Tadića, "Odluka po interlokutornoj žalbi odbrane na nadležnost Suda", predmet br. IT-94-1-AR72, Žalbeno veće, 2. oktobar 1995, str. 5-24, par. 9-48.

[4] Ibid. str. 20-24, par. 41-47.

[5] Tužilac protiv Vojislava Šešelja,"Odluka po podnesku Vojislava Šešelja kojim se osporavaju nadležnost i forma optužnice", predmet br. IT-03-67-PT, 26. maj 2004, par. 12.