MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-03-67-PT

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Carmel A. Agius, predsedavajući
sudija Jean-Claude Antonetti
sudija Kevin Parker

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 11. januar 2005.

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA


ODGOVOR TUŽILAŠTVA NA ZAHTEV OPTUŽENOG ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA INTERLOKUTORNU ŽALBU NA ODLUKU PRETRESNOG VEĆA U VEZI SA SAVETODAVNIM MIŠLJENJEM MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE

Tužilaštvo:
Hildegard Uertz-Retzlaff
Ulrich Müssemeyer
Daniel Saxon

Optuženi: Branilac u pripravnosti:
Vojislav Šešelj g. Tjarda Eduard van der Spoel

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA

Predmet br. IT-03-67-PT


ODGOVOR TUŽILAŠTVA NA ZAHTEV OPTUŽENOG ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA INTERLOKUTORNU ŽALBU NA ODLUKU PRETRESNOG VEĆA U VEZI SA SAVETODAVNIM MIŠLJENJEM MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE

  1. Optuženi je 24. decembra 2004. podneo “Zahtev za izdavanje potvrde za interlokutornu žalbu na odluku Pretresnog veća od 15. decembra 2004. kojom se odbija njegov zahtev za savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti ustanovljenja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju” (u daljem tekstu: Zahtev). U Zahtevu optuženi ponovo osporava legalnost osnivanja ovog Međunarodnog suda i traži da mu Pretresno veće u skladu s pravilom 73 (B) izda potvrdu, a da uopšte ne navodi na kojim osnovama će se temeljiti žalba koju namerava da uloži.

  2. Tužilaštvo, uz dužno poštovanje, traži da se taj podnesak odbije jer nisu navedeni razlozi za ulaganje žalbe. Optuženi po treći put pokreće pitanje legalnosti ovog Međunarodnog suda.[1] Odlukama od 26. maja 2004. i 15. decembra 2004. Pretresno veće je već odbilo te zahteve optuženog “s obzirom na ustanovljenu sudsku praksu ovog Međunarodnog suda. Pretresno veće ne vidi razlog za dalje razmatranje tog dela Podneska”.[2] Pošto je Žalbeno veće u Odluci po interlokutornoj žalbi u predmetu Tadić[3] već donelo konačnu odluku o tome da je ovaj Međunarodni sud “zakonski”[4] osnovan i pošto optuženi nije izneo nove argumente, nema osnova za izdavanje tražene potvrde.

/potpis na originalu/
Hildegard Uertz Retzlaff,
viši zastupnik Tužilaštva

Dana 11. januara 2005.
U Hagu,
Holandija


[1] - U podnesku naslovljenom "Prigovor na optužnicu", podnetim 24. decembra 2003, optuženi je osporavao nadležnost ovog Međunarodnog suda i izjavio da “Međunarodni sud [...] svoj jedini modus vivendi i opravdanje ima u osudi Srba po svaku cenu, svim sredstvima i na bilo koji način”.

- U podnesku naslovljenom “Zahtev optuženog za traženje savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o legalnosti ustanovljenja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju”, podnetom 9. novembra 2003, optuženi je osporio zakonitost osnivanja ovog Međunarodnog suda.

[2] - Tužilac protiv Vojislava Šešelja, “Odluka po podnesku Vojislava Šešelja kojim se osporavaju nadležnost i forma optužnice”, 26. maj 2004.

- Tužilac protiv Vojislava Šešelja, “Odluka po zahtevu optuženog za savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde”, 15. decembar 2004.

[3] Tužilac protiv Tadića, "Odluka po interlokutornoj žalbi odbrane na nadležnost Suda", predmet br. IT-94-1-AR72, Žalbeno veće, 2. oktobar 1995, str. 5-24, par. 9-48.

[4] Ibid., str. 20-24, par 41-47.