PRED PREDSEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

 

Sudija: g. Claude Jorda, predsednik Međunarodnog suda

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 25. februara 2003.

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA


NALOG PREDSEDNIKA KOJIM SE PREDMET
DODELJUJE PRETRESNOM VEĆU

Tužilaštvo:

Carla Del Ponte

JA, Claude Jorda, predsednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU pravilo 62 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU da se optuženi Vojislav Šešelj 24. februara 2003. dobrovoljno predao Međunarodnom sudu,

BUDUĆI DA u skladu sa pravilom 62 Pravilnika, "[n]akon dovođenja optuženog u sedište Suda, predsednik odmah /mora/ dodeliti njegov predmet jednom od pretresnih veća", a "[o]ptuženi će bez odlaganja biti doveden pred pretresno veće ili stalnog sudiju tog pretresnog veća [...]",

IZ TIH RAZLOGA,

DONOSIM ODLUKU da će Pretresno veće II u predmetu IT-03-67-I imati sledeći sastav:

sudija Wolfgang Schomburg
sudija Florence Mumba
sudija Carmel Agius

DONOSIM I ODLUKU da se prvo stupanje optuženog pred sud u skladu sa pravilom 62 Pravilnika bez odlaganja održi pred Pretresnim većem II ili jednim sudijom tog Veća.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je merodavna francuska verzija.

  /potpis na originalu/
Claude Jorda,
predsednik
Dana 25. februara 2003.
U Hagu
Nizozemska
 
[pečat Međunarodnog suda]