PRED PRETRESNIM VEĆEM II

U sastavu:

sudija Wolfgang Schomburg, predsedavajući
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Carmel A. Agius

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 6. marta 2003.

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA


NALOG O PREVODU DOKUMENATA

Tužilaštvo:

Hildegaard Uertz-Retzlaff
Ulrich Mussemeyer
Daniel Saxon

Odbrana:

(nema)

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

REŠAVAJUĆI PO pismu optuženog od 4. marta 2003. upućenom Sekretarijatu Međunarodnog suda u kojem kaže da će prihvatati sudske dokumente i materijal optužbe samo na srpskom jeziku;

IMAJUĆI U VIDU da, na osnovu Statuta, Pravilnika, kao i prakse Međunarodnog suda, opšti standard u pogledu prevoda dokumenata u pretpretresnoj fazi postupka nalaže da se optuženom, u svakom slučaju, stavi na raspolaganje sledeći materijal na jeziku koji razume: [1]

(a) primerak Optužnice na osnovu člana 21(1) i člana 21(4)(a) Statuta i pravila 53bis(B), u kombinaciji sa pravilom 47(G) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik);

(b) kopija propratnog materijala koji je bio priložen uz Optužnicu podignutu protiv optuženog, kao i sve prethodne izjave koje je tužilac dobio od optuženog, bez obzira na to da li će se ti materijali predložiti kao dokazi na suđenju, kao što predviđa pravilo 66(A)(i) Pravilnika;

(c) izjave svih svedoka (bilo štampani primerak bilo audio zapis) koje tužilac namerava da pozove da svedoče na suđenju i sve pismene izjave uzete u skladu sa pravilom 92bis, kao i izjave dodatnih svedoka optužbe kad se donese odluka da se ti svedoci pozovu, vidi pravilo 66(A)(ii) Pravilnika;

(d) materijali koje treba dati na uvid, na osnovu pravila 66(B) Pravilnika, a koji su u trenutku kad su došli u posed ili kad su stavljeni pod nadzor optužbe bili na jeziku koji optuženi razume;

(e) pismene odluke i nalozi Pretresnog veća ili Žalbenog veća.

IMAJUĆI U VIDU da je datum koji se računa kao datum zavođenja gorenavedenog materijala datum podnošenja materijala na jednom od službenih jezika Međunarodnog suda, s tim da se svi rokovi koje Pravilnik određuje za predaju odgovora na te materijale računaju od datuma kad su zavedeni prevodi tih materijala na jezik koji optuženi razume;

IMAJUĆI U VIDU da se Međunarodni sud obavezao da optuženom obezbedi pravo na pravično i ekspeditivno suđenje, ali da prevođenje unapred baš svih dokumenata na bosanski/hrvatski/srpski jezik (u daljem tekstu: BHS), mimo onog što nalažu Statut i Pravilnik, može, zbog znatnog vremena i resursa koje iziskuje prevod svih dokumenata, ozbiljno da ugrozi pravo optuženog na ekspeditivno suđenje;

IMAJUĆI U VIDU da je optuženi upoznat sa tim da ima pravo na branioca koji tečno govori jedan od službenih jezika Međunarodnog suda, kao i jezik koji optuženi razume;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optuženi dosad odbijao da imenuje branioca ili podnese zahtev za dodelu branioca na osnovu pravila 45 Pravilnika;

IMAJUĆI U VIDU “Zahtev optužbe za izdavanje naloga za imenovanje branioca radi pružanju pomoći Vojislavu Šešelju u vođenju odbrane” od 28. februara 2003. (u daljem tekstu: Zahtev optužbe);

IMAJUĆI U VIDU da, shodno pravilu 126bis Pravilnika, ako veće ne odredi drugačije, optuženi ima četrnaest dana da podnese eventualni odgovor na podnesak optužbe;

IMAJUĆI U VIDU da je sledeće stupanje optuženog pred Sud zakazano za 25. mart 2003;

UZIMAJUĆI U OBZIR da optuženi ima pravo da bude saslušan u vezi sa Zahtevom optužbe;

OVIM NALAŽE Sekretarijatu da optuženom dostavi prevod Zahteva optužbe na BHS-u, bez pravnih izvora koji se daju u dodatku, najkasnije do 11. marta 2003; i

POZIVA optuženog da do 21. marta 2003. podnese odgovor na Zahtev optužbe u skladu s pravilom 126bis Pravilnika, koji će se najkasnije do 12 časova 24. marta 2003. prevesti na engleski; i

DALJE NALAŽE Sekretarijatu da, u periodu u kojem optuženi ne bude imao pravnu pomoć, tj. do daljnjeg naloga, optuženom dostavlja prevode svih eventualnih budućih podnesaka optužbe (bez dodataka) na BHS-u, čime se optuženom garantuje pravo da bude saslušan na jeziku koji razume.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavna engleska verzija.

Dana 6. marta 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  /potpis na originalu/
Sudija Wolfgang Schomburg,
predsedavajući
[pečat Međunarodnog suda]


[1] Vidi Tužilac protiv Paška Ljubičića, “Odluka po zahtjevu branioca za prijevod svih dokumenata”, 20. novembar 2002.