Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prvo stupanje Save Todovića pred sud zakazano za srijedu 19. januara 2005.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Den Haag, 17. januara 2005.
JP/P.I.S./929-t

PRVO STUPANJE SAVE TODOVIĆA PRED SUD ZAKAZANO ZA SRIJEDU
19. JANUARA 2005.

Nakon što je u subotu 15. januara 2005. prebačen u Pritvorsku jedinicu MKSJ-a, Savo Todović će prvi put pred Sud stupiti u srijedu 19. januara 2005. u 16:30, u sudnici III, pred sudiju Agiusa.

Opšti podaci

Dana 29. novembra 2001., po zahtjevu tužioca, sudija Liu Daqun otpečatio je optužnicu protiv Save Todovića i Mitra Reševića. Mitar Rašević je 15. avgusta 2003. prebačen na MKSJ i trenutno u Pritvorskoj jedinici MKSJ-a čeka na početak suđenja (vidi saopštenje za javnost br. 775). Prvobitno su Savo Todović i Mitar Rašević bili optuženi zajedno s Miloradom Krnojelcem u optužnici podignutoj 11. juna 1997. Dana 15. juna 1998., SFOR je uhapsio Milorada Krnojelca koji je zatim prebačen na Sud. Dana 15. marta 2002., Pretresno vijeće II osudilo ga je na sedam i po godina zatvora. Žalbeno vijeće je 17. septembra 2003. izreklo presudu kojom je kazna povećana na 15 godina zatvora.

Prema navodima optužnice, dana 7. aprila 1992. srpske vojne jedinice u kojima su se nalazili bosanski Srbi, kao i građani srpskog porijekla iz drugih dijelova bivše Jugoslavije, započele su zauzimati grad Foču koji je u potpunosti okupiran 16. ili 17. aprila 1992.

Čim su srpske snage zauzele dijelove grada Foče, vojna policija, u pratnji lokalnih vojnika, kao i onih koji su došli izvana, počela je hapsiti Muslimane i ostale stanovnike koji nisu bili Srbi. Većina, ako ne i svi zatočenici, bili su civili koji nisu bili optuženi ni za kakav zločin, uglavnom muškarci Muslimani starosti od 16 do 80 godina, uključujući i mentalno zaostale, hendikepirane i teško bolesne osobe. Kazneno-popravni dom (KP dom) u Foči, jedan od najvećih zatvora u bivšoj Jugoslaviji, postao je glavno mjesto pritvora za muškarce.

Savo Todović je radio u zatvoru od 4. januara 1974. pa najmanje do oktobra 1994. Kao zamjenik upravnika KP doma, od aprila 1992. pa najmanje do avgusta 1993., Savo Todović je bio drugi po rangu u zatvoru i imao je ovlaštenja i dužnosti slične onima upravnika logora. Prema optužnici, Savo Todović je bio osoba zadužena za odabiranje zatočenika koji će biti ubijeni, premlaćivani, isljeđivani, koji će ići na prisilni rad, u samice ili u razmjenu. On je isto tako bio odgovoran za kažnjavanje zatočenika.

U optužnici se navodi da su se “Tokom brojnih večeri od aprila do jula 1992., stražari KP doma služili pripremljenim popisima za odabiranje zatočenika za premlaćivanje… Skoro svako veče Savo Todović bi stražarima dostavio popise, a oni bi zatim zatočenike odvodili u upravnu zgradu na isljeđivanje i premlaćivanje.”

Optužbe

U optužnici se Savo Todović tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta Međunarodnog suda) i/ili alternativno, na osnovu krivične odgovornosti nadređenog (član 7(3) Statuta) po:

sedam tačaka za zločine protiv čovječnosti (član 5 Statuta - progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi; mučenje; nehumana djela; ubistvo; zatočavanje; porobljavanje), i pet tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta - mučenje; okrutno postupanje; ubistvo; ropstvo) i šest tačaka za teške povrede Ženevskih konvencija (član 2 Statuta - mučenje; hotimično nanošenje teških povreda tijela ili zdravlja; hotimično lišavanje života; protivpravno zatočenje civila; hotimično nanošenje velikih patnji; nečovječno postupanje).

Integralan tekst optužnice na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku: http://www.icty.org/case/todovic_rasevic/4#ind